رشته ارتباط تصویری جز شاخه های بخش هنر می باشد، که دانشجویان در مقاطع مختلف دانشگاهی در آن ادامه تحصیل می دهند. با توجه به این که ایجاد ارتباط جهت وحدت و حرکت یک سوی جامعه امری ضروری است،  ایجاد این رشته سبب شده اهداف گفته شده به طور کامل پوشش داده شود. انجام پایان نامه ارتباط تصویری در واقع بخشی است که باید افراد بتوانند در انجام آن تسلط پیدا کنند.