تحصیل در این رشته در مقطع کارشناسی به مدت ۴ سال و مقطع ارشد آن ۳ سال بطول می انجامد. انجام پایان نامه جغرافیا و برنامه ریزی شهری و انتخاب موضوع پایان نامه آن دارای اندک دشواری هایی می باشد.  رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری مربوط به انجام امور شهر سازی، طرح و اجرای پروژه های عمرانی شهری می باشد. انجام پایان نامه جغرافیا و برنامه ریزی شهری بعنوان یکی از بهترین رشته های جغرافیا که هدف آن بهبود زندگی شهری و عدالت فضایی می باشد، یکی از مواردی می باشد که می توان از کارشناسان جهت مشاوره پایان نامه جغرافیا و برنامه ریزی شهری یاری جست.