انجام پایان نامه حسابداری بر اساس آموخته های تحصیلی دانشجویان بایستی با حساسیت بیشتری در هر یک از مقاطع کارشناسی، ارشد و دکتری جهت انجام پایان نامه صورت گیرد. سیستم حسابداری دارای ماهیت مالی می باشد که با اعداد و ارقام جهت انجام صورت حساب ها و گزارشات مالی سر و کار دارد. رشته حسابداری نیازمند داشتن شم ریاضی قوی و تسلط در کامپیوتر بوده و عامل موفقیت در انجام پایان نامه حسابداری می باشد. مهمترین و اصلی ترین گرایش های رشته حسابداری عبارتند از: حسابداری صنعتی، حسابداری مالی، حسابرسی، حسابداری دولتی و حسابداری مدیریت.