انجام پایان نامه حقوق بعنوان یکی از رشته های تئوری، پژوهشی می باشد که در پایان دوره های تحصیلی کارشناسی، ارشد و دکتری نگارش شده و نیازمند دفاع پایان نامه در دو دوره ارشد و دکتری می باشد. حقوق یکی از رشته های بنام و پرطرفدار گروه علوم انسانی بوده و هدف از آن الزام انجام قانون و مقررات می باشد. حقوق LAW در لغت به معنی مقررات و قوانین می باشد. علم حقوق در دو دسته کلی خصوصی و عمومی گنجانده شده است و تمامی گرایش های آن نیازمند انجام پایان نامه حقوق و پروپوزال حقوق می باشند.