انجام پایان نامه روانشناسی بعنوان یکی دیگر از رشته های تئوری جهت دریافت صلاحیت در تحصلات تکمیلی، از ملزومات دانشجویان این رشته در اتمام هر یک از دوره های کارشناسی، ارشد و دکتری می باشد. دانش روانشناسی Psychology علم مطالعه رفتار انسان می باشد. این علم نوپا در کشور های در حال توسعه در حال گسترش می باشد. روانشناسی نیازمند داشتن دانش اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و مذهبی و تسلط در درس های ریاضی و آمار و زبان می باشد که این مسئاله در انجام پایان نامه روانشناسی بسیار موثر خواهد بود.