مدیریت آموزشی رشته ای تحصیلی در شاخه مدیریت می باشد. این رشته وظیفه تربیت و تعلیم افرادی را دارد که بتوانند در بخش های آموزشی و تربیتی سازمان ها، ادارات، بخش های مختلف آموزش و پرورش و… مشغول به کار شوند. پایان نامه مدیریت آموزشی سبب می شود دانشجویان این رشته بر بخش های تحقیقاتی آشنا شوند و بتوانند در به عنوان یک محقق در زمینه مورد نظر در آینده فعالیت داشته باشند.