مدیریت بحران، از جمله رشته های گرایش مدیریت می باشد که در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری این رشته وجود دارد و تقریبا جز رشته های نو و جدید در بخش مدیریت می باشد که برای اخذ مدرک تحصیلی انجام پایان نامه مدیریت جز یکی از واحدهای درسی و ضروری در این رشته می باشد. بحران های طبیعی قابل پیش بینی نیستند بنابراین جهت کنترل و مهار بحران در زمان وقوع و هم چنین درک درست در مورد ماهیت بحران با اختصاص دادن منابع صحیح در چارچوب قواعد و اصول راهبردی می توان بخش زیادی از منابع مالی را صرفه جویی کرد و هم چنین باعث حفاظت جان انسان ها شد، که از جمله وظایف اصلی افراد متخصص دارای مدیریت بحران می باشد. انجام پایان نامه مدیریت بحران در بسیاری از زمینه ها می تواند به صورت یک کار تحقیقاتی مفید واقع شود.