یکی از اهداف تاسیس رشته مدیریت فناوری اطلاعات تربیت کردن کادری متخصص است که پایگاه های اطلاعاتی را در سازمان ها به وجود می آورند که سبب تصمیم گیری هر چه بهتر مدیران می گردد. این رشته در مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه های گوناگون تدریس می گردد. یکی از واحدهای درسی مهم دانشجویان این رشته به انجام پایان نامه مدیریت فناوری اطلاعات اختصاص می یابد. بدیهی است که رعایت نکاتی سبب قوی تر شدن پایان نامه مدیریت فناوری اطلاعات می گردد که در ادامه به بررسی این نکات می پردازیم.