رشته ی مدیریت منابع انسانی یکی از گرایش های رشته ی مدیریت است. یکی از اهداف اصلی تاسیس این رشته تربیت نیروی انسانی دارای تخصص در ادارات، شرکت های خصوصی و دولتی و سازمان ها هم چنین آشنا کردن دانشجویان با کاربرد روش علمی در مدیریت است. دانشجویان این رشته در مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا باید تعدادی واحد درسی تحت عنوان پایان نامه بگذارند. در واقع پایان نامه مدیریت منابع انسانی بخش مهمی در بخش اجرایی و عملی جهت دانشجویان می باشد.