مهندسی معدن یکی از رشته های دانشگاهی می باشد که دانشجویان آن باید بر انجام عملیات صحرایی آشنایی کامل پیدا کنند و انجام پروژه های تحقیقاتی از ملزومات اصلی این رشته می باشد بنابراین انجام پایان نامه در این بخش می تواند کمکی زیادی به این افراد کند. انجام پایان نامه معدن بخش تکمیلی و آخرین واحد دانشگاهی جهت اخذ مدرک تحصیلی در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا می باشد. پایان نامه ارشد در این رشته نیز مانند دیگر رشته ها در ترم آخر و پس از گذارندن واحدهای تئوری و عملی صورت می گیرد. اصولا انجام پایان نامه معدن نیاز به تسلط کافی بر مباحث مهم و اصول اولیه انجام بخش های اکتشافی، استخراجی و فرآوری بخش معدن دارد. انجام محاسبات و تحلیل داده های ژئو شیمیایی و ژئو فیزیکی نیز از بخش های مهم این شاخه در انجام پایان نامه محسوب می شود.