در مقطع کارشناسی معماری، دانشجویان را با مبانی معماری و فضا آشنا شده و در مقطع ارشد و دکتری بصورت حرفه ای و کاربردی تری معماری را در پروژه های مختلف آموزش می بینند. بدیهی است که انجام پایان نامه معماری در مقاطع بالا تر بایستی بصورت کاربردی تر و حرفه ای تر صورت گیرد. معماری Architecture یکی از رشته های فنی مهندسی، رشته ای که در ایران سابقه ای چند هزار ساله دارد. آموزش معماری به دو صورت انجام می شود. ۱) آموزش سنتی معماری ۲) آموزش آکادمیک کلاسیک معماری. در انجام پایان نامه معماری بیش از سایر رشته ها بایستی به جزئیات توجه زیادی نمود.