پایان نامه بعنوان یک پژوهش چالش برانگیز پایان دوره ای، فرصتی ارزشمند برای دانشجویان جهت آشنایی و همکاری نزدیک با اعضای هیئت علمی و اساتید راهنما می باشد که در کنار مشاوره پایان نامه نتیجه ای مثمر ثمر خواهد داشت. شروع انجام پایان نامه با ارائه پروپوزال توسط دانشجو می باشد که شامل عنوان و مساله تحقیق است.