در دنیای امروز، موضوع پایان نامه های رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری از مباحث چالش برانگیز جوامع بشری می باشد چرا که با توجه به تغییرات و دگرگونی های مستمر در شیوه زندگی انسان، ارائه ایده های جدید و کاربردی در این رشته بسیار مورد توجه قرار می گیرد. از آنجا که ریاضی و آمار ابزارهای اصلی محاسباتی و تحلیلی این رشته می باشند، داشتن دیدی جامع و وسیع نسبت به روش های تحلیلی و آماری در این حوزه و مشاوره با افراد متخصص، کمک شایانی به انجام پایان نامه جغرافیا و برنامه ریزی شهری خواهد کرد.