مشاوره پایان نامه حسابداری به این خاطر که حوزه حسابداری با حوزه علوم انسانی متفاوت است و بر خلاف پایان نامه های علوم رفتاری عموماً با اعداد و ارقام و داده های واقعی (و غیر پرسشنامه ای) سر و کار دارد، نیازمند شناخت و تخصص ویژه ای می باشد. این تفاوت از موضوع پایان نامه، هدف، مفروضات، کلیات و روش تحقیق شروع می شود و به نتایج ختم می شود.