مشاوره پایان نامه عمران می تواند در بخش های مختلف از جمله انتخاب موضوع و آگاهی پیدا کردن در مورد جدید و غیر تکراری بودن موضوع و تدوین پروپوزال تا به مرحله انجام پایان نامه و بارگذاری محتوا و نتیجه گیری، دفاع و هم چنین نحوه انجام پاورپوینت پایان نامه ای که زمان دفاع می خواهید ارائه دهید ادامه داشته باشد. اکثر پایان نامه های عمران در حوزه هایی صورت می گیرد که بیشتر نیاز به بحث های کارگاهی و آزمایشگاهی دارد و استفاده از نرم افزارها بخش مهم و اصلی این حوزه جهت مدل سازی ها و بررسی روابط می باشد بنابراین تلفیق این موارد با یکدیگر جهت بدست آوردن خروجی مناسب، مشاوره با افراد آگاه و حاذق را می طلبد.