شاید هیچ کدام از رشته ها به اندازه رشته مدیریت، دارای تنوع گرایش و تنوع موضوعی نباشد. علم مدیریت به عنوان یک لازمه در اداره سازمان ها، مؤسسات و شرکت های دولتی و غیردولتی، در تمامی فعالیت های سازمانی دخیل می باشد و بر تمام فعالیت های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و … نظارت دارد. امتیازی که برای دانشجویان این رشته در تمامی مقاطع(کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری) وجود دارد، گستره نامحدود موضوعات قابل تحقیق برای مقالات و پایان نامه ها می باشد. دانشجوی رشته مدیریت می تواند با گرفتن مشاوره از افراد مختلف، موضوع پایان نامه موردنظرش را برگزیند. البته مشاوره فقط مربوط به انتخاب موضوع پایان نامه نمی شود؛ بلکه در تمامی مراحل انجام پایان نامه صورت می پذیرد.