مدیریت رسانه جز رشته هایی است که برای آموزش و تربیت کارشناسان بخش های مرتبط به امور مدیریت رسانه در دانشگاه های ایران ایجاد شده است. این رشته جز شاخه مدیریت می باشد و در مقطع کارشناسی ارشد و دکترا برای اتمام تحصیلات نیاز به گذراندن پایان نامه دارند. انجام پایان نامه مدیریت رسانه سبب ایجاد روحیه پژوهشگری در فرد می شود و تمرین و آموزشی جهت اجرای یک طرح تحقیقاتی به طور مستقل را برای او فراهم می نماید. مشاوره پایان نامه مدیریت رسانه می تواند کمک موثری در انتخاب مسیر درست و رسیدن به نتیجه مطلوب در انجام پایان نامه برای دانشجویان این رشته باشد.