پایان نامه مدیریت شهری اساسا پیرامون موضوعاتی صورت می گیرد که در ارتباط با ساماندهی بخش های مختلف یک شهر در نظر گرفته شده و هدف آن فراگیری روش های گوناگون انجام تحقیق و ایجاد حس خلاقیت کارشناسان این بخش می باشد. مشخص کردن مسیر، کمک و راهنمایی در انجام پایان نامه این رشته نیز مانند دیگر رشته ها به افرادی محقق و مسلط به امور انجام پایان نامه نیاز دارد که آشنایی کاملی به موضوع داشته و در همه بخش های اجرایی در مسیر انجام پایان نامه بتوانند به فرد کمک کنند.