پایان نامه مدیریت صنعتی سبب می گردد دانشجویان با روش های مختلف انجام یک پروژه علمی آشنایی پیدا کنند. بسیاری از دانشجویان به دلیل این که تجربه ای در مراحل انجام این چنین روش ها ندارند با مشکلات متعددی مواجه می گردند و نمی توانند برنامه ریزی درستی از مراحل انجام کار داشته باشند. در صورتی که اگر از ابتدا مشاوره ای درست و مناسب با افراد متخصص و موسسات معتبر در این زمینه داشته باشند، بسیاری از مسائل و مشکلات در مراحل انجام پایان نامه برای آن ها رفع خواهد شد و به نتیجه ای موفقیت آمیز از انجام پایان نامه خود دست پیدا خواهند کرد.