مدیریت فناوری اطلاعات جز رشته های دانشگاهی است که دارای زمینه های مختلف جهت تحقیق بوده و موضوعات متعددی در آن از تلفیق دو بخش مدیریت و فناوری اطلاعات ایجاد شده است و تخصص داشتن در هر دو بخش جز الزامات انجام پایان نامه این رشته می باشد. استفاده از راهنمایی و مشاوره در انتخاب مسیر و انجام پایان نامه جهت دانشجویان این رشته می تواند بسیار مفید واقع شود. مشاوره پایان نامه مدیریت فناوری اطلاعات سبب می شود دانشجو در بهترین شرایط و کمترین زمان ممکن پایان نامه خود را انجام داده و نتایج مطلوبی از انجام پایان نامه برای او ایجاد شود.