رشته معماری پیش از آنکه یک علم باشد، یک هنر است و با پیشرفت تکنولوژی و تنوع در سلیقه افراد مختلف، طرح ها و ایده های جدیدی هر روزه در این رشته ارائه می گردد. همچنین از آنجا که معماری با زندگی بشر آمیخته است، آشنایی با مباحث روانشناختی و جامعه شناسی در انجام پایان نامه معماری (البته بسته به موضوع پایان نامه) می تواند کارساز باشد. مشاوره در انجام پایان نامه، فرآیندی است که از زمان تهیه پروپوزال تا دفاع پایان نامه (روش تحقیق، نگارش پایان نامه، محل موردنظر برای انجام پایان نامه و …) توسط استاد راهنما، استاد مشاور، مراکز ارائه خدمات مشاوره پایان نامه و افراد متخصص صورت می پذیرد.