پایان نامه راهی برای ورود به بخش علمی و تخصصی رشته تحصیلی می باشد. تحقیق بر موضوع تخصصی در رشته پژوهش هنر سبب می شود دید وسیع تری نسبت به بخش های تخصصی پیدا کرده و در آینده و انجام کارهای تحقیقاتی به مثابه یک صاحب نظر، ایده های خود را عنوان کرد. ملاک ارزش گذاری یک پایان نامه را می توان به کمکی که در بالابردن علم و دانش دیگر انسان ها می کند در نظر گرفت. مشاوره پایان نامه پژوهش هنر کمک زیادی در انتخاب و تدوین پایان نامه به دانشجویان این بخش می نماید.