بررسی نمونه پایان نامه دکتری

بررسی نمونه پایان نامه دوره دکتری در هر پنج فصلی که دانشجو باید برای پایان نامه محیا کند حائز اهمیت است. در بخش پروپزال نویسی و در فصل اول دانشجو باید با مطالعه آخرین نمونه پایان نامه ها و تحقیقات انجام شده، پیشنهادی بدهد تا در گروه به تصویب برسد و لازمه آن اشراف کامل به موضوعات انجام شده سابق است. در فصل دوم که ادبیات تحقیق تشریح می شود دانشجوی دوره دکتری باید تعاریف مشخص و مورد قبول خود از مفاهیم تحقیق ارائه دهد و همچنین پژوهش های انجام شده سابق را مورد بررسی و گاها نقد قرار دهد و این مهم نیز با بررسی نمونه پایان نامه های دکتری قابل انجام است. در فصل سوم و در قسمت روش تحقیق، با شرایط کنونی که  گسترده تر شدن و به روز شدن روش های تحقیق، بررسی پژوهش های مشابه لازم به نظر می رسد و در نهایت لزوم بررسی کارهای مشابه برای نوشتن فصول چهار و پنجم نسبت به سه فصل اول کمتر ولی بسیار کمک کننده خواهد بود. در ادامه چند نمونه پایان نامه دکتری، جهت بررسی و مطالعه آورده شده است.

نمونه پایان نامه دکتری

توضیح نمونه پایان نامه دکتری

پایان نامه دوره دکتری ، از نوع ایجاد مدل، گفتن حرف تازه و به طور کلی گسترده کردن مرزهای علم است و بر خلاف دوره کارشناسی ارشد که یک مدل آماده شده در یک فضای تحقیق جدید مورد آزمایش و بررسی قرار گرفته و نتایج آن تحلیل و گزارش می شوند، نیست. بررسی نمونه پایان نامه دکتری بسیار حائز اهمیت است زیرا با توجه به ماهیت کاری که باید در پایان نامه مقطع دکتری انجام شود، دانشجوی دوره دکتری می باید با متدولوژی های مختلف، نقاط ضعف و قوت، پیشنهادات، محدودیت ها، نقاط بررسی نشده و نمونه کارهای انجام شده، آشنا شود تا قادر باشد پایان نامه ای ارائه دهد که امکان گسترش مرزهای علم در آن لحاظ شده باشد.

نمونه پایان نامه دکتری