پایان نامه بعنوان یک تحقیق و پژوهش مهم و آخرین عملکرد دانشجویان در مقاطع مهم تحصیلی بشمار می آید که در ۳ مقطع تحصیلی توسط دانشجویان انجام می شود که البته در دوره کارشناسی، برخی رشته های فنی و هنری بایستی اقدام به انجام پایان نامه نمایند و در دیگر رشته ها تنها به انجام پژوهش و تحقیق بسنده می شود.
۱) پایان نامه کارشناسی
۲) پایان نامه ارشد
۳) پایان نامه دکتری