تحقیق، بررسی دقیق جهت رسیدن به حقایق جدید در هر شاخه ای از دانش می باشد و با استفاده از ابزار و روش های مختلفی صورت می گیرد که به آن روش تحقیق گفته می شود. روش تحقیق Research یا پژوهش، فرآیندی به منظور جمع آوری اطلاعات و داده ها می باشد که به روش های مختلفی از قبیل مصاحبه، تحقیقات در کتاب ها و مجلات منتشر شده، پرسشنامه و تکنیک های دیگر تحقیق انجام می شود و شامل اطلاعات تاریخی و زمان حاضر می باشد. آشنایی با روش تحقیق در انجام پروژه های دانشجویی و پایان نامه کاربرد بسیاری دارد.