در صورتی که نمی دانید حتی چگونه پایان نامه خود را شروع کنید، بخوانید. عنوان پایان نامه اولین مجال دانشجویان برای آغاز تحقیق قبل از ارائه پروپوزال می باشد. عنوان، ماهیت کلی تحقیق و پایان نامه می باشد. عنوان پایان نامه های کارشناسی ارشد بایستی تنها با چند کلمه، هدف پژوهش و مطالعه را نشان دهند.