متن تقدیم پایان نامه Dedication یکی از صفحات اختیاری در انجام پایان نامه دکتری یا ارشد و بعنوان یک مبدا و منشاء گرم یاد آوری پژوهشگر از اشخاصی که او را مورد حمایت و لطف قرار داده اند می باشد. صفحه تقدیم همواره در صفحات آغازین پایان نامه  یا هر کتاب و تحقیق آورده می شود.