هنگامی که صحبت از نگارش پایان نامه به میان می آید، دانشجویان با یک مورد نسبتا مشکل که موجب چالش های فکری آنان می شود و آن انتخاب موضوع پایان نامه می باشد، مواجه هستند. پیدا کردن یک موضوع خوب برای پایان نامه نیاز به جستجو و بررسی های دقیقی دارد. موضوع پایان نامه بایستی دارای یک حوزه و محدوده مناسب باشد. همچنین علاقه مندی دانشجو به موضوع و بعد ها خوانندگان پایان نامه نیز حائز اهمیت می باشد.