انجام پاورپوینت پایان نامه ، آخرین مرحله از انجام پایان نامه در مقاطع ارشد و دکتری و ارائه در جلسه دفاعیه می باشد که به عنوان آخرین مرحله در تکمیل نمره نهایی تاثیر بسزایی دارد. در آماده سازی پاورپوینت بایستی ابتدا پیشنویسی جهت پروپوزال پایان نامه تهیه گردد. در ارائه پاورپوینت پایان نامه در جلسه دفاع پس از بررسی تحقیق، بایستی بر روی یافته ها و مفاهیم تحقیق متمرکز شد و کمتر به ادبیات و پیشینه تحقیق پرداخته شود.