پروپوزال Proposal اولین و مهمترین بخش از شروع انجام پژوهش و تحقیق پایان نامه می باشد که بایستی با انتخاب موضوع مناسب اقدام به ارائه طرح پیشنهادی دانشجو جهت انجام پایان نامه شود. پروپوزال یا طرح اولیه تحقیق جهت انجام پایان نامه ارشد و پایان نامه دکتری که با بکار گیری روش تحقیق انجام می شوند، می باشد.