پروپوزال مهم ترین بخش برای نشان دادن مسیر، مواد و منابع مورد نیاز برای یک تحقیق است و در واقع پیش نویس و نقشه عملیات انجام کار پایان نامه می باشد، که دانشجویان باید قبل از آغاز پایان نامه آن را انجام دهند. پروپوزال ارتباط تصویری نیز بخش مهم و اولیه ای برای اجازه کار پایان نامه در مقطع کارشناسی ارشد و دکترای این رشته می باشد، که در آن به بخش های اجرایی و عملیاتی پایان نامه اشاره می شود.