پروپوزال به عنوان مهم ترین بخش در انجام پایان نامه کارشناسی ارشد و پایان نامه دکتری، نقشه راهی است برای پژوهش های مورد نیاز در طی انجام پایان نامه حسابداری تا رسیدن به هدف نهایی که بخش نتیجه گیری می باشد. در مشاوره پایان نامه حسابداری، تمام موارد و نکات مورد نیاز برای تهیه یک پروپوزال حرفه ای و بی نقض مدنظر قرار گرفته می شود.