مسیر دهی جهت رسیدن به هدف، اصلی ترین کار در نگارش پروپوزال می باشد. پروپوزال ریاضی مانند انجام طرح اولیه تحقیق در بسیاری از رشته های دیگر قالب و چارچوب انجام پایان نامه را از آغاز تا انتها و رسیدن به نتیجه مطلوب بررسی می کند و مقدار زمان انجام پایان نامه، نوع و روش گردآوری مطالب، مراجع استفاده کننده و … از جمله بخش هایی است که در پروپوزال باید عنوان شود.