جهت اجازه شروع به کار پایان نامه در رشته شیمی انجام پروپوزال و تصویب آن مرحله ابتدایی می باشد. چگونگی انجام پروپوزال شیمی با مشخص نمودن موضوع با توجه به گرایش تحصیلی در این رشته آغاز می شود. ثبت مشخصات اصلی و شرح مختصری از موضوع مورد بررسی، اهداف، فرضیات و منابع مورد استفاده در پایان نامه از جمله بخش هایی است که در پروپوزال شیمی باید تنظیم شود.