تهیه طرح اولیه و پیش نویس جهت انجام یک تحقیق جز ضروریات برای موفقیت و انجام درست پروژه می باشد پروپوزال به عنوان پیش نویس و طرح اولیه برای انجام پایان نامه جهت تضمین اجرای درست و موفق پایان نامه می باشد. در تدوین پروپوزال علوم اجتماعی نیز مانند دیگر رشته ها باید بخش های مورد نیاز به طور کامل و با مطالعه کافی صورت پذیرد. انجام پروپوزال سبب می شود که دانشجویان به بخش های مختلف کار پایان نامه آگاهی پیدا کنند. پروپوزال علوم اجتماعی با توجه به گستردگی گرایش ها و رشته های آن در بخش های مختلف می تواند انجام شود.