انجام پروپوزال مهم ترین قسمت جهت شروع یک کار تحقیقاتی به خصوص پایان نامه می باشد. پروپوزال عمران اولین بخش و در واقع نقشه راه انجام پایان نامه عمران می باشد. انجام پایان نامه بدون نگارش پروپوزال قوی امکان پذیر نیست و در واقع پروپوزال عمران پیش نیازی جهت انجام پایان نامه عمران است و بعد از تصویب پروپوزال توسط هیئت علمی دانشگاه است که اجازه انجام و شروع پایان نامه به شما داده می شود. پروپوزال دارای آیتم های مختلف است که باید اهداف انجام پایان نامه را پوشش دهد.