پروپوزال جز الزامات جهت به ثمر رساندن یک پایان نامه موفق می باشد، که تنها با تحقیق و جستجوی کامل پیرامون موضوع مورد نظر و مشاوره پایان نامه امکان پذیر خواهد بود. پروپوزال مدیریت رسانه بخش ابتدائی برای آغاز پایان نامه در این رشته است. رشته مدیریت رسانه را می توان به بخش های مدیریت رسانه های دولتی، ملی و خصوصی تقسیم نمود و ایجاد رهبری، برنامه ریزی و ساماندهی بر این موارد و زیر شاخه های آن از جمله موضوعات اصلی در انجام پایان نامه مدیریت رسانه می باشد.