پروپوزال مدیریت شهری در واقع بخش تعیین کننده جهت کارایی و کاربردی بودن موضوع پایان نامه می باشد. انتخاب موضوع پایان نامه در این بخش آغاز شده و در واقع انجام پروپوزال چار چوب و ساختار کلی پایان نامه را نشان می دهد و بخشی است که دانشجو با نگارش آن از بسیاری از چالش ها و مشکلات پیش روی انجام پایان نامه آگاهی پیدا کرده و با افکار روشن تری با آن مواجه شده و به حل آن می پردازد.