پروپوزال به عنوان اصلی ترین بخش جهت ورود به مرحله پایان نامه می شود. انجام یک پایان نامه با کیفیت تنها زمانی امکان پذیر خواهد بود که بتوان پروپوزال کامل و جامعی را تنظیم نمود و اهداف، فرضیات و سوالات پایان نامه را به روشنی مطرح نمود. پروپوزال مدیریت مالی می تواند پیرامون موضوعات مختلفی در مباحث مهم این رشته صورت گیرد. انجام پروپوزال باید بتواند تمام بخش های یک پایان نامه را پوشش دهد. تعداد نمونه ها و روش های نمونه گیری از جمله بخش های دیگری است که در پروپوزال باید به آن پرداخته شود.