پروپوزال مهم ترین بخش جهت انجام یک پروسه تحقیقاتی از جمله پایان نامه می باشد. در واقع هر گونه اشتباهی در پروپوزال سبب شکست پایان نامه می گردد و باید جهت انجام این بخش دقت و تلاش کافی نمود. پروپوزال مدیریت منابع انسانی کلید اولیه جهت انجام پایان نامه این رشته می باشد که انتخاب موضوع لزومه اصلی انجام آن است. تحقیق، مطالعه کامل و مشاوره از افراد توانمند جهت تکمیل و تدوین پروپوزال سبب می شود پروپوزال راحت تر و سریع تر پذیرش بگیرد و زودتر بتوان نگارش پایان نامه را آغاز کرد.