انجام پروپوزال جز الزامات هر کار تحقیقاتی می باشد. پایان نامه نیز به عنوان یک کار تحقیقات و پروژه علمی جز بخش هایی است که برای مسیردهی و انجام درست آن نیاز به تدوین پروپوزال دارد. پروپوزال معدن از جمله بخش مورد نیاز بر آغاز پایان نامه می باشد و پس از تصویب پروپوزال معدن اجازه انجام کار پایان نامه معدن به شما داده می شود.