پروپوزال طرح اولیه و پیش نویسی از انجام پایان نامه می باشد. این بخش مشخص کننده این قضیه است که پژوهش مورد نظر دارای چه خلاقیت و ایده های نویی می باشد، میزان کاربردی بودن تحقیق و هم چنین انتظاراتی که از انجام پایان نامه در پی خواهد داشت و بسیاری از سوالات دیگر از جمله بخش های مهم در تنظیم پروپوزال است.