پروپوزال، مسیر مشخص شده و نقشه راه تدوین پایان نامه می باشد. رشته گرافیک نیز از جمله رشته های دانشگاهی در شاخه هنر می باشد که انجام پایان نامه بخش مورد نیاز جهت گذراندن واحدهای آموزشی این رشته تحصیلی و گرفتن مدرک تحصیلی در آن است، که در مقطع کارشناسی ارشد و دکترا انجام پروپوزال گرافیک و تدوین آن بخش مهمی است که باید قبل از انجام پایان نامه صورت گیرد. پروپوزال گرافیک با انتخاب استاد راهنما و مشاور همراه می باشد و با مشاوره و راهنمایی این افراد مسیر انجام پایان نامه شکل خواهد گرفت. اصولا نرم افزارهای تخصصی بخش اصلی انجام پایان نامه گرافیک هستند.